Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối có nắp FPA0320C

4,400 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối có nắp FPA0325C

7,200 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối có nắp FPA0332C

11,000 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối FPA0340

8,800 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối FPA0350

11,600 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối NPA0316

1,400 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối NPA0320

2,200 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối NPA0325

3,300 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Co nối NPA0332

5,500 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Đầu giảm FPA2016

1,100 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Đầu giảm FPA2520

1,900 

Ống Thẳng & Ống Mềm - Phụ Kiện

Đầu giảm FPA3225

3,200